About Our Team
Technical staff that has worked with Pankaj Vaid Architects since its inception

Manish Banga. Mahendra Pratap. Neha Goel. Madhavi Bhargava. Chandan Sood. Praveen Yadav. Ranjot Kaur. Sita Ram Bansal. Nikita Mehrotra. Pooja Sachdeva. Kiran Bala. Ramesh Kumar. Saptarshi Sanyal. Divya Malhotra. Sanjeev Shukla. Tanu Kashyap. Jatin Khurana. Ram Prasad Kaushish. Deepika Babbar. Anil Singla. Radhika Chauhan. Kanika Kundal. Nipun Sharma. Anshul Rawat. Shraddha Jileesh. Atish Ghosal. Sushil Kumar. Rekha. Azra Khan. Dev Raj. Dinesh Dey. Ayaz Ahmad. Jeet Prakash. Priyadarshini Nanda

© Pankaj Vaid Architects